Toàn văn tài liệu giới thiệu Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng xem tại tệp đính kèm: