Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 11 năm 2021, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), gồm 9 nghị định của Chính phủ và 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tìm theo ngày :