Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một nội dung hoạt động quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện mô hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về xây dựng pháp luật; nghiên cứu, hệ thống hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng pháp luật, bài viết phân tích các kết quả đạt được trong hoạt động xây dựng pháp luật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tìm theo ngày :