Ngày 26/9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND, triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP, ngày 10/3/2018, của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố.
Tìm theo ngày :