Cà Mau: Tăng cường thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ hai, 10/01/2022 14:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Cần chủ động, tổ chức triển khai sâu sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở thông qua mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh nghiên cứu đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền như: Tuyên truyền pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của sở, ngành; qua tin nhắn SMS; qua các trang Zalo, Facebook...; hàng năm phải kịp thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành và có ít nhất 02 sản phẩm hoặc mô hình tuyên truyền pháp luật có hiệu quả.

Các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh triển khai thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; nhất là vai trò của thành viên Hội đồng trong phối hợp các sở, ngành thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật tại sở, ngành, đơn vị.

UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện chú trọng tuyên truyền những quy định pháp luật có tác động nhiều đến đời sống xã hội hoặc có những khó khăn, hạn chế (việc thực hiện, chấp hành chưa tốt); những vấn đề cán bộ, Nhân dân đang quan tâm; tuyên truyền những quy định pháp luật của tỉnh ban hành, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp đến người dân; đồng thời, quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn quan tâm bố trí kinh phí tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo UBND cấp xã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quan tâm thường xuyên rà soát, đánh giá để củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và kịp thời đánh giá việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật địa phương, đơn vị theo Quyết định số 25/QĐ/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Nguồn: Camau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)