Sau thành công của Chương trình bình chọn, tôn vinh "Gương sáng pháp luật" lần thứ nhất năm 2021, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình bình chọn, tôn vinh "Gương sáng pháp luật" lần thứ hai.

Tìm theo ngày :