Đây là yêu cầu trong Kế hoạch số 73/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, triển khai hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố năm 2020.

Tìm theo ngày :