Số liệu thống kê
 

Ngày 14/12/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 2793/BXD-KHTC gửi Tổng cục Thông kế về việc xây dựng lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Bộ Xây dựng.

 

Ngay từ đầu năm 2015, các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đã có nhiều nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong tháng 12 và năm 2015 như sau:

 

STT

Tên chỉ tiêu và sản phẩm/

ấn phẩm thống kê chủ yếu

Loại thông tin

Thời gian

công bố

Hình thức        phổ biến

Cơ quan chịu trách nhiệm phổ biến

A

B

1

2

3

4

I

Công bố định kỳ hàng tháng

 

 

 

 

1

Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư ngân sách hàng tháng của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Số liệu ước tính

Ngày 10 tháng sau tháng báo cáo

Website           của Bộ

Vụ Kế hoạch Tài chính - Trung tâm thông tin

II

Công bố định kỳ hàng quý

 

 

 

 

1

Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng quý của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Số liệu ước tính

Ngày 10 tháng sau quý báo cáo

Website          của Bộ

Vụ Kế hoạch Tài chính - Trung tâm thông tin

III

Công bố định kỳ 6 tháng

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 của ngành Xây dựng

Số liệu ước tính

Ngày 20/7/2016

Website          của Bộ

Vụ Kế hoạch Tài chính - Trung tâm thông tin

2

Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư

Số liệu ước tính

Ngày 20/8/2016

Website          của Bộ

Vụ Kế hoạch Tài chính - Trung tâm thông tin

III

Công bố định kỳ năm

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Số liệu sơ bộ

Ngày 10/02/2016

Website        của Bộ

Vụ Kế hoạch Tài chính - Trung tâm Thông tin

2

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu

Số liệu ước tính

Ngày 20/3/2016

Website          của Bộ

Vụ Kế hoạch Tài chính - Trung tâm thông tin

3

Số liệu về các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng được ban hành tại Thông tư 05/2012/TT-BXD và biểu mẫu báo cáo tại Thông tư 06/2012/TT-BXD

( Công bố những chỉ tiêu đã tiến hành thu thập đầy đủ )

Số liệu chính thức

Ngày 30/7/2016

 

Website        của Bộ

 

 

Các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm Thông tin

 

Hoạt động xây dựng và đầu tư từ đầu năm có nhiều cải thiện và đạt kết quả khá. Một số yếu tố chủ yếu tác động thúc đẩy tăng trưởng hoạt động này trong những tháng qua: Công tác xúc tiến đầu tư được tăng cường; giá xăng, dầu giảm nên giá thành nguyên, vật liệu xây dựng ổn định tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; chính sách tài chính, tiền tệ tiếp tục phát huy tác dụng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. Những thuận lợi đó góp phần thúc đẩy việc thu hút và giải ngân vốn đầu tư, tác động đến tăng trưởng toàn nền kinh tế.

 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Tám ước tính đạt 20364 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3968 tỷ đồng; vốn địa phương 16396 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 132,5 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2014, gồm có:

 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Bảy ước tính đạt 20353 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 4245 tỷ đồng; vốn địa phương 16108 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 112,9 nghìn tỷ đồng, bằng 54,8% kế hoạch năm và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2014, gồm có:

 

Xây dựng, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2015

 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5/2015 ước tính đạt 18.100 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3579 tỷ đồng; vốn địa phương 14.521 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 71,4 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2% kế hoạch năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2014, gồm có:

 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4/2015 ước tính đạt 16.140 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3083 tỷ đồng; vốn địa phương 13.057 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 53,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,2% kế hoạch năm và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2014, gồm có:

 

Xây dựng và đầu tư quý I năm 2015

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE