Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 24/02/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 104/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. 

 

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của chính phủ 

Ngày 10/01/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Sau đây là tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng được nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP trong 02 tháng đầu năm 2017:

 

Ngày 01/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 397/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các Tỉnh (Thành phố) trực thuộc Trung ương về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra tại một số dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 10702/BKHĐT-QLĐT ngày 27/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2016. Sau khi tổng hợp, Bộ Xây dựng báo cáo công tác đấu thầu năm 2016 như sau: 

 

Ngày 22/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 312/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tổng hợp theo nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

Ngày 06/02/2017, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đã ký ban hành Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng và các công tác khảo sát khác có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Ngày 21/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 05/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn Viễn thông Quân đội về việc phân cấp uỷ quyền cho SXD tại các địa phương kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với các công trình cấp II, cấp III do Tập đoàn Viễn thông Quân đội quyết định đầu tư. 

 

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 237/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ về việc triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017. 

 

Thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc sau: 

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE