Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV
2/15/17 2:39 PM

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 239/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung kiến nghị: “Tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng ở nhiều nơi, làm ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 2.500 hộ dân (chủ yếu là hộ nghèo, điều kiện khó khăn để di dời nhà cửa về nơi an toàn). Tỉnh đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ đầu tư khoảng 10 cụm, tuyến dân cư (CTDC) bố trí từ 200-250 hộ/CTDC, với tổng khái toán 500 tỷ đồng để di dời các hộ dân. Theo thông báo số 15/TB-VPCP ngày 18/01/2016 của Văn phòng Chính phủ, Chính phủ đồng ý chủ trương, giao Bộ Xây dựng xem xét xử lý cụ thể hỗ trợ cho An Giang trong Chương trình xây dựng CTDC và nhà ở vùng ngập lũ của ĐBSCL. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm giải quyết cho An Giang để tổ chức triển khai thực hiện giúp cho người dân có chỗ ở an toàn”. 

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1 và giai đoạn 2 được triển khai thực hiện từ năm 2001-2015 với tổng số 976/977 dự án đã hoàn thành (đạt tỷ lệ 99,9%), trong đó có 857 cụm, tuyến dân cư và 119 bờ bao khu dân cư có sẵn đã đảm bảo cho khoảng 191.000 hộ dân, với gần 1 triệu người dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long được sống an toàn ổn định. Riêng tỉnh An Giang đã xây dựng được 244/244 cụm, tuyến dân cư (đạt tỷ lệ 100%) với tổng số hộ theo quy hoạch là 41.729 hộ, đến nay có 39.975 hộ đã xây dựng nhà ở (đạt tỷ lệ 96%).

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình - giai đoạn 2 (ngày 10/4/2015), Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan rà soát cụ thể số hộ phát sinh có hoàn cảnh tương tự đối tượng thuộc Chương trình giai đoạn 2; tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiếp tục đầu tư các cụm, tuyến dân cư, giải quyết nhu cầu ổn định chỗ ở cho các hộ dân ở vùng ngập lũ, vùng sạt lở nguy hiểm (theo thông báo số 156/TB-VPCP ngày 27/4/2015 của Văn phòng Chính phủ).

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tổng hợp nhu cầu đầu tư bổ sung dự án giai đoạn 2016-2020. Theo đó, có 05 địa phương có nhu cầu đầu tư bổ sung 130 dự án để đảm bảo cho 44.811 hộ dân có chỗ ở an toàn, ổn định. Riêng tỉnh An Giang có nhu cầu đầu tư bổ 39 cụm tuyến dân cư để hỗ trợ 7.066 hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được tổng hợp vào nhu cầu chung để thực hiện trong giai đoạn 2016-2020; trong đó đã bao gồm 10 cụm, tuyến dân cư cho khoảng 2.500 hộ dân mà cử tri tỉnh An Giang kiến nghị. Bộ Xây dựng đã xây dựng cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020 và trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 29/TTr-BXD ngày 07/4/2016.

Tuy nhiên, do nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương còn gặp nhiều khó khăn, danh mục hỗ trợ nhà ở chưa được đưa vào Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH ngày 28/8/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ bổ sung danh mục nhà ở vào danh mục các chương trình ưu tiên sử dụng vốn ngân sách trung ương để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH. Trên cơ sở Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ xem xét, sửa đổi bổ sung Quyết định 40/2015/QĐ-TTg.

Với trách nhiệm của mình, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để sớm bố trí nguồn vốn cho việc phát triển nhà ở xã hội, trong đó có Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 239/BXD-QLN. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE