Phản hồi các kiến nghị
 
Quy trình thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phân lô bán nền đất ở
5/10/18 3:39 PM

Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 823/SKHĐT-DNĐT gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về quy trình thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phân lô bán nền đất ở.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 93/BXD-QLN ngày 9/5/2018 trả lời như sau:

1. Về xác định dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở là tổng hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để xây dựng mới nhà ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở hoặc để cải tạo, sửa chữa nhà ở trên một địa điểm nhất định.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở 2014 thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm: dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực nông thôn, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở, hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh (như vậy dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn để phân lô bán nền đất ở như trình bày của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cũng là một trong các loại dự án đầu tư xây dựng nhà ở). Việc đầu tư xây dựng loại dự án này phải được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở (khoản 1 Điều 19). Nội dung hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Theo đó, chủ đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chia lô bán nền trong dự án thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan (khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP).

2. Về lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Theo quy định tại khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở 2014, đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ. Theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 22 Luật Nhà ở thì việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất và do cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; trường hợp dự án có quy mô lớn hoặc có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Chính phủ thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 170 của Luật này trước khi thực hiện lựa chọn chủ đầu tư.

Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Điều 8 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 93/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_93-BXD-QLN_09052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE