Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
10/6/17 4:29 PM

Ngày 19/9/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh Ninh Bình gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2364/BXD-KTXD ngày 06/10/2017 trả lời như sau:

1. Những công việc tư vấn đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày có hiệu lực của Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, những công việc chưa ký hợp đồng thì thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD.

2. Chi phí quản lý dự án xác định theo định mức chi phí quản lý dự án công bố tại Quyết định này bao gồm tiền lương của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án); ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh toán các dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án; công tác phí; thuê mướn; sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng.

3. Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 1 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt. Chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu (trường hợp dự án được quản lý theo các gói thầu) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt) nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) của dự toán công trình hoặc của dự toán gói thầu. Riêng chi phí quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư được xác định bằng dự toán phù hợp với nhiệm vụ chuẩn bị dự án. Chi phí quản lý dự án trong giai đoạn này là một phần của chi phí quản lý dự án xác định theo Định mức chi phí quản lý dự án công bổ tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 hoặc Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 tương ứng từng thời kỳ.

4. Về nguyên tắc, định mức chi phí tính theo tỷ lệ (chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng): là khoản chi phí được xác định bằng tỷ lệ phần trăm.

Với nội dung nêu tại mục 1, mục 2, mục 3 và mục 4 nêu trên, khi chi phí xây dựng thay đổi mà dẫn đến phải điều chỉnh tổng mức đầu tư thì chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư điều chỉnh.

 


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 2364/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2364-BXD-KTXD_06102017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE