Phản hồi các kiến nghị
 
Chi phí tư vấn quản lý dự án của dự án thành phần 2 và 3 thuộc dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ
9/12/17 3:00 PM

Ngày 11/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 2126/BXD-KTXD gửi Văn phòng Chính phủ về chi phí tư vấn quản lý dự án của dự án thành phần 2 và 3 thuộc dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. 

Theo đó, chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Theo đó chi phí quản lý dự án là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án, chi phí thuê tư vấn quản lý dự án xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được thống nhất giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn quản lý dự án và các chế độ chính sách có liên quan. Trong trường hợp này, chi phí thuê tư vấn quản lý dự án cộng với chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư không vượt chi phí quản lý dự án xác định theo định mức công bố.

Đối với dự án thành phần 2 và 3 thuộc dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, chi phí tư vấn quản lý dự án được xác định bằng dự toán trên cơ sở phạm vi công việc tư vấn quy định trong hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, điều kiện năng lực, kinh nghiệm thực tế để xác định chi phí tư vấn phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành. Dự toán chi phí cần làm rõ số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia (gồm các kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia, kỹ thuật viên...) được xác định theo yêu cầu cụ thể về nội dung, khối lượng công việc, tiến độ thực hiện của từng loại công việc tư vấn, yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của từng loại chuyên gia tư vấn..., dự kiến số lượng, loại chuyên gia và thời gian thực hiện của từng chuyên gia thể hiện trong đề cương, phương án thực hiện công việc tư vấn. Tiền lương chuyên gia tư vấn được xác định trên cơ sở mức tiền lương chuyên gia trên thị trường hoặc theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tương ứng với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn.

Các chi phí văn phòng phẩm dự kiến trên cơ sở nhu cầu văn phòng phẩm cần thiết của từng loại công việc tư vấn. Chi phí khấu hao thiết bị theo nhu cầu, số lượng thiết bị, thời gian sử dụng thiết bị để thực hiện công việc tư vấn. Giá thiết bị là mức giá phổ biến trên thị trường, tỷ lệ khấu hao thiết bị xác định theo quy định.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2126/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2126-BXD-KTXD_11092017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE