Phản hồi các kiến nghị
 
Áp dụng định mức hao hụt trong công tác sản xuất bê tông nhựa
7/11/17 4:00 PM

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 284/2017/CV-BOT-KH ngày 6/6/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang về việc áp dụng định mức hao hụt trong công tác sản xuất bê tông nhựa.  

Về vấn đề này, ngày 11/7/2017, Bộ Xây dựng có công văn 1558/BXD-KTXD trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình thì chủ đầu tư báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện, làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, trường hợp để bảo đảm yêu cầu thiết kế của dự án và được phép của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức xác định cấp phối bê tông nhựa trên cơ sở kết quả thí nghiệm. Quá trình thi công xây dựng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức tính toán hệ số hao hụt vật liệu trong quá trình thi công và bảo quản ở kho như nêu tại văn bản số 284/2017/CV-BOT-KH, báo cáo Bộ Giao thông vận tải nhưng không vượt mức hao hụt quy định tại văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 hoặc Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng tương ứng với thời điểm thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1558/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1558-BXD-KTXD_11072017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE