Phản hồi các kiến nghị
 
Hệ số chuyển đổi đất đào sang đất đắp
7/11/17 3:20 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1432/LDA-ĐTXD ngày 08/6/2017 của Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng – TKV về hệ số chuyển đổi đất đào sang đất đắp. Ngày 11/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 66/BXD-KTXD trả lời như sau: 

1. Định mức dự toán hướng dẫn kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 66/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_66-BXD-KTXD_11072017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE