Phản hồi các kiến nghị
 
Tính chi phí lãi vay trong dự toán xây dựng đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
4/19/17 3:36 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 368/SCT-NL ngày 29/3/2017 của Sở Công Thương - thành phố Hải Phòng về việc tính chi phí lãi vay trong dự toán xây dựng đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.  

Về vấn đề trên, ngày 18/4/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 856/BXD-KTXD trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng là dự toán xây dựng công trình và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có). Tổng mức đầu tư được xác định theo Khoản 2, Điều 5 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và Điều 4 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD thì chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng. Việc xác định chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 856/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_856-BXD-KTXD_18042017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE