Quản lý vận hành nhà chung cư
 

Điều 7 Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định trình tự, thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư như sau:

 

Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư như sau:

 

Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định mẫu văn bản đề nghị công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại file đính kèm.

 

Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định mẫu báo cáo danh sách giảng viên tại file đính kèm.

LIÊN KẾT WEBSITE