Tin trong ngành
 
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam: Tổ chức Hội nghị người lao động thành công tốt đẹp
4/28/17 2:10 PM

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2017. 162 cán bộ công nhân viên đại diện hơn 700 cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã tham dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe trình bày báo cáo và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, dự thảo thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các quy định, quy chế doanh nghiệp và tình hình thu nộp các chế độ bảo hiểm; báo cáo công tác trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi; báo cáo công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ và tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hội nghị lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty. Nội dung dự thảo thảo ước lao động...Hội nghị đã chứng kiến lễ ký thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giữa đại diện người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động.

Hội nghị đã bầu 04 thành viên đại điện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại gồm: bà Nguyễn Thanh Hương, ông Nguyễn Hữu Chỉnh, ông Trịnh Quang Huy, ông Lê Thế Hưng. Hội nghị người lao động năm 2017 nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết hội nghị và định hướng chiến lược phát triển tổng công ty, xây dựng Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP phát triển ổn định, vững mạnh.

Thỏa ước lao động tập thể quy định trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên tham gia ký kết; mọi người lao động tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và được hưởng những quyền lợi trong thời gian thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực.

Bản thỏa ước lao động tập thể xây dựng theo các quy định tại Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thông qua thương lượng giữa hai bên. Những nội dung không quy định trong thỏa ước này sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ban hành ngày 18/06/2012, có hiệu lực ngày 01/05/2013.

Thỏa ước này là 3 năm và có hiệu lực kể từ ngày ghi trên thỏa ước. Trong quá trình thực hiện Thỏa ước, nếu thấy cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thì hai bên có quyền đề nghị và thực hiện theo quy trình thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể. Trong thời hạn 03 tháng trước ngày Thỏa ước hết hạn, hai bên có thể thương lượng kéo dài thời hạn hoặc ký kết Thỏa ước mới. Khi Thỏa ước hết hạn mà hai bên vẫn tiếp tục thương lượng, thì Thỏa ước cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời gian không quá 60 ngày.

Thỏa ước lao động tập thể căn cứ theo những văn bản pháp lý về việc làm, đảm bảo việc làm, tuyển dụng lao động và đào tạo, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; khen thưởng kỷ thuật, công đoàn; giải quyết các tranh chấp lao động, công đoàn, các điều khoản thi hành...


Theo lilama.com.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE