Chức năng, nhiệm vụ
 
Vụ Kinh tế xây dựng
10/24/13 10:40 AM

Vị trí, chức năng: Vụ Kinh tế xây dựng là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng và kinh tế đô thị thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng các chủ trương, định hướng, chiến lược, các cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị đối với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

3. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện các cơ chế chính sách về kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

4. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị, kinh tế nhà ở và bất động sản, kinh tế xây dựng nông thôn mới.

5. Xây dựng trình Bộ ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng và giá xây dựng công trình, phương pháp đo bóc khối lượng công trình, độ dài thời gian xây dựng công trình, phương pháp định giá ca máy và thiết bị thi công; phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc lập và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

6. Xây dựng trình Bộ công bố, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện định mức xây dựng, định mức dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, định mức dịch vụ đô thị, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng.

7. Xây dựng trình Bộ ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; về phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Nghiên cứu, đề xuất trình Bộ công bố mẫu hợp đồng xây dựng.

8. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, soạn thảo trình Bộ trưởng ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

11. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý kinh tế xây dựng, quản lý hợp đồng xây dựng cho các đối tượng tham gia quản lý hoạt động xây dựng.

12. Hướng dẫn, kiểm tra việc lập và quản lý chi phí các loại dịch vụ hạ tầng kỹ thuật (kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) và các loại dịch vụ đô thị khác.

13. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách quản lý kinh tế liên quan đến quản lý và phát triển ngành Xây dựng, bao gồm:

13.1. Chính sách quản lý kinh tế phục vụ việc quản lý và phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;

13.2. Chính sách quản lý giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở và bất động sản theo cơ chế thị trường nhằm bình ổn giá thị trường;

13.3. Hướng dẫn thực hiện quản lý chi phí các dịch vụ công liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

14. Tổ chức thẩm định tổng mức đầu tư, thẩm định, thẩm tra định mức, đơn giá, dự toán:

14.1. Các dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, công trình quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia theo phân cấp và phân công của Thủ tướng Chính phủ;

14.2. Các công trình xây dựng theo phân cấp thuộc thẩm quyền thẩm định, thẩm tra của Bộ Xây dựng theo quy định;

14.3. Các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng là Chủ đầu tư, người quyết định đầu tư.

15. Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các cơ chế chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) thuộc chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

16. Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng được quyền:

16.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ;

16.2. Được Bộ trưởng uỷ quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Vụ theo quy định của Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức:

1. Vụ Kinh tế xây dựng có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu công tác của Vụ theo từng thời kỳ.

2. Vụ trưởng và Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật.

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế xây dựng, Vụ trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Vụ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ; phân công nhiệm vụ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Vụ và báo cáo Bộ trưởng.

4. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; Phó vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguồn: Quyết định 979/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE