Chức năng, nhiệm vụ
 
Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
10/24/13 10:32 AM

Vị trí, chức năng:

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Cục Giám định) là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng công trình xây dựng và tổ chức thực hiện việc giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng.

3. Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, ngành, địa phương và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; kiểm tra chất lượng công trình và kiến nghị xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật. Phối hợp thực hiện việc thẩm định, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo phân công của Bộ trưởng.

5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.

6. Chủ trì tổ chức hoạt động xét tặng các giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

7. Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động: giám sát thi công xây dựng công trình; kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp trong xây dựng; tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định nguyên nhân sự cố trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo trì công trình xây dựng và đánh giá chất lượng công trình xây dựng trong quá trình sử dụng; công bố danh mục các công trình xây dựng hiện hữu không đảm bảo an toàn chịu lực, nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng và cộng đồng theo quy định của pháp luật.

9. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật và quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức cá nhân hành nghề trong các hoạt động: giám sát, kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp trong xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động của các tổ chức tham gia trong các hoạt động nêu trên.

10. Quản lý hệ thống kiểm định chất lượng công trình xây dựng và trực tiếp điều hành hoạt động của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

11. Chủ trì xây dựng để trình Bộ trưởng ban hành các quy định và chương trình khung về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; quy định về sát hạch và tổ chức sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề trong các hoạt động nêu trên.

12. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực công tác của Cục.

13. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

14. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

15. Cục trưởng Cục Giám định được quyền:

15.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình chất lượng công trình xây dựng; cung cấp tài liệu, số liệu và tạo điều kiện cần thiết phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng;

15.2. Đề xuất hoặc chỉ định các pháp nhân có năng lực phù hợp để thực hiện việc kiểm tra, kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng khi cần thiết;

15.3. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; tạm đình chỉ xây dựng khi phát hiện có vi phạm nghiêm trọng về chất lượng công trình, hoặc ngừng khai thác sử dụng công trình khi có nguy cơ dẫn đến sự cố nghiêm trọng; báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định, đồng thời thông báo ngay cho các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết;

15.4. Đề xuất và ký hợp đồng với các chuyên gia, tổ chức tư vấn có năng lực phù hợp để tư vấn trong các trường hợp cần thiết liên quan đến công tác chuyên môn của Cục;

15.5. Ký các báo cáo kiểm tra, các văn bản hành chính, văn bản h¬ướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nhân danh Cục trưởng và sử dụng con dấu của Cục theo quy định pháp luật;

15.6. Được Bộ trưởng uỷ quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Cục theo quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức:

1. Các đơn vị trực thuộc:

1.1. Văn phòng;

1.2. Phòng Giám định chất lượng xây dựng 1;

1.3. Phòng Giám định chất lượng xây dựng 2;

1.4. Phòng Giám định chất lượng xây dựng 3;

1.5. Phòng Quản lý chất lượng các công trình trọng điểm;

1.6. Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng.

Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục, được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo sự uỷ quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Cục trưởng Cục Giám định và các quy định của pháp luật.

Các đơn vị trực thuộc Cục có cấp trưởng, một số cấp phó và các công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cấp trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Giám định do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Lãnh đạo Cục:

2.1. Cục Giám định có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng;

2.2. Cục trưởng và Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật;

2.3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Giám định, Cục trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Cục; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong Cục và báo cáo Bộ trưởng;

2.4. Cục trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cấp phó các đơn vị trực thuộc Cục theo quy định của Đảng và pháp luật, sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

2.5. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguồn: Quyết định 988/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE