Chức năng, nhiệm vụ
 
Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
10/24/13 10:42 AM

Vị trí, chức năng: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, bao gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng các cửa khẩu biên giới quốc tế quan trọng; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng các chủ trương, chính sách, định hướng, chiến lược, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành hoặc Bộ phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định, quy trình về lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch xây dựng, bao gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng các cửa khẩu biên giới quốc tế quan trọng; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng, phương pháp lập và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thẩm định hoặc soạn thảo, trình Bộ trưởng ban hành văn bản thẩm định hoặc văn bản thoả thuận đối với các đồ án quy hoạch xây dựng để cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp;

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ nghiên cứu, soạn thảo trình Bộ trưởng văn bản thống nhất hoặc đóng góp ý kiến đối với các quy hoạch chuyên ngành do các Bộ, ngành, địa phương đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất hoặc đóng góp ý kiến theo sự phân công của Bộ trưởng.

6. Chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức lập, thẩm định để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm; quy hoạch chung đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính của hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên và các quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ giao; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

7. Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng trên phạm vi cả nước.

8. Xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam theo hướng bền vững, phù hợp với từng giai đoạn để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về: thiết kế đô thị; quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; giấy phép quy hoạch; việc thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

10. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của các tổ chức và cá nhân tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng, điều kiện hành nghề kiến trúc sư; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, trình Bộ trưởng ban hành quy định mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, chứng chỉ hành nghề kỹ sư quy hoạch đô thị và quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, chứng chỉ hành nghề kỹ sư quy hoạch đô thị.

11. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Bộ Xây dựng.

12. Xây dựng để Bộ trình Chính phủ ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các dịch vụ công trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

13. Tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế, điều hành các diễn đàn, các hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế, các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc; là Chủ tịch Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kiến trúc giữa các quốc gia ASEAN; thành viên của Hội đồng Kiến trúc sư ASEAN.

14. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong việc thẩm định, góp ý kiến đối với kế hoạch phát triển đô thị, xác định khu vực phát triển đô thị và các dự án phát triển đô thị, thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, xây dựng phương pháp lập và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng.

15. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

16. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

17. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc được quyền:

17.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ;

17.2. Được Bộ trưởng uỷ quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Vụ theo quy định của Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức:

1. Vụ Quy hoạch - Kiến trúc có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu công tác của Vụ theo từng thời kỳ.

2. Vụ trưởng và Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật.

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Vụ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ; phân công nhiệm vụ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Vụ và báo cáo Bộ trưởng.

4. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; Phó vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguồn: Quyết định 992/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE