Lãnh đạo bộ
 
Thứ trưởng Đỗ Đức Duy
11/3/07 3:00 PM

Tóm tắt sơ yếu lý lịch:

Họ và tên: Đỗ Đức Duy

Ngày sinh: 20/5/1970.

Quê quán: Xã Thuỵ Văn, Huyện Thái Thuỵ, Tỉnh Thái Bình.

Chỗ ở hiện nay: Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Trình độ ngoại ngữ: Anh C, Nga B.

Ngày vào Đảng: 25/5/1999.

Chức vụ hiện nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Lĩnh vực quản lý:

a) Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác:

- Xử lý và chỉ đạo thực hiện ban đầu các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan tới nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan đơn vị thực hiện, khi Bộ trưởng vắng mặt;

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng;

- Quản lý nhà nước về các lĩnh vực nhà ở, công sở;

- Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản;

- Công tác pháp chế, cải cách hành chính của Bộ Xây dựng;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Khối cơ quan Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và chuyên môn đô thị các cấp;

- Công tác thông tin và truyền thông của Bộ;

- Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng;

- Công tác quốc phòng - an ninh;

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Trực tiếp giúp Bộ trưởng theo dõi công tác hành chính, công tác văn phòng, lề lối làm việc của khối cơ quan Bộ; công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan Bộ;

- Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;

- Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công;

c) Thực hiện các nhiệm vụ:

- Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Xây dựng;

- Trưởng ban chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin ngành Xây dựng;

- Trưởng ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại khối cơ quan Bộ;

- Trưởng ban Chỉ huy quân sự Bộ Xây dựng;

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng lương Cơ quan Bộ.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng, Trung tâm Thông tin, Nhà Xuất bản xây dựng.

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.


Các bài mới

LIÊN KẾT WEBSITE