Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng
Dự thảo hết hạn góp ý
Ngày đăng Tiêu đề Số góp ý
10/11/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng 0
27/10/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước 0
30/10/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị 0
6/7/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý một số chi phí tư vấn đầu tư phát triển đô thị 0
9/1/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị 0
9/1/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng 0
9/1/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng 0
9/1/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 0
8/12/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 0
12/11/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị 0
27/10/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 0
5/10/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình 0
5/10/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng 0
24/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) 0
15/6/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá và phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 0
7/4/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 0
2/2/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi một số Mục, Khoản mục của Thông tư số 08/2013/BXD ngày 17/5/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu 0
22/1/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 0
23/1/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp định giá dịch vụ thoát nước 0
25/9/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng 5
30/9/2014 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 0
29/10/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công áp dụng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ công ích đô thị 0
29/8/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản 0
11/6/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí thực hiện một số dịch vụ công ích đô thị. 0
7/4/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 0
7/3/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình. 0
5/3/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng. 0
4/3/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình. 0
15/4/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng 0
18/3/2011 Dự thảo Thông tư hướng dẫn Mẫu Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 0
16/3/2011 Dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng 0
15/3/2011 Dự thảo Thông tư hướng dẫn Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình 0
16/3/2011 Dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (hợp đồng EPC) 0