Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng
Dự thảo hết hạn góp ý
Ngày đăng Tiêu đề Số góp ý
16/8/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 0
29/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 0
29/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 0
24/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chi tiết việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế và dự toán xây dựng công trình 0
11/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng 0
2/12/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 7
6/3/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình 1
17/10/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công khai thông tin về năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình (Dự thảo ngày 06/11/2013) 1
20/3/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình 8
17/12/2012 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần tài liệu xây dựng cơ bản nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. 0
31/8/2010 Dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thiết kế cơ sở quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 0
17/11/2009 Góp ý dự thảo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng 0
26/11/2008 Góp ý dự thảo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng 0