Hợp đồng
 
Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
3/26/18 3:10 PM

Ngày 26/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 09/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. 

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 384/ICIC, hợp đồng thi công xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục thuế quận 5 là hợp đồng theo đơn giá cố định và được ký vào năm 2013. Vì vậy, việc quản lý thực hiện hợp đồng này phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, các trường hợp cụ thể ICIC nêu tại văn bản số 384/ICIC như sau:

Về công tác đào và vận chuyển đất: Việc phân cấp đất đào, quản lý khối lượng đào, đắp, vận chuyển đất thực hiện theo quy định tại Bảng phân cấp đất và Chương II Tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và căn cứ vào tính chất cơ lý của đất, kết quả khảo sát địa chất. Theo đó, cấp đất đào và vận chuyển (không tính hệ số nở rời) đổ đi được tính toán dựa trên tính chất cơ lý của đất, kết quả khảo sát địa chất của đất nguyên thổ. Như vậy, ICIC căn cứ vào cấp đất, khối lượng đất nguyên thổ cần đào và vận chuyển đổ đi để đề nghị chủ đầu tư thanh toán cho phù hợp.

Về hệ giằng chống để thi công tầng hầm: Khối lượng thép hệ giằng chống sử dụng thi công tầng hầm để thanh toán được tính theo tỷ lệ khấu hao theo quy định và thời gian thực tế được nghiệm thu để tính khấu hao (không bao gồm thời gian bị kéo dài do lỗi của Nhà thầu), trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, trường hợp thời gian thực tế được nghiệm thu để tính khấu hao lớn hơn thời gian trong hợp đồng nhưng ICIC vẫn đồng ý thanh toán bằng thời gian tính khấu hao theo hợp đồng là phù hợp.

Về công tác xây tường: Việc tính khối lượng xây tường phải căn cứ vào kích thước hình học theo hồ sơ thiết kế và hồ sơ hoàn công được phê duyệt, không căn cứ vào kích thức của viên gạch sử dụng để xây tường.

Về công tác hoàn thiện: Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP, khối lượng công việc hoàn thành để thanh toán đối với hợp đồng theo đơn giá cố định là khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu bao gồm cả khối lượng tăng, giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký.

Về công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao: Việc thanh toán khối lượng công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao Bộ Xây dựng đã hướng dẫn tại văn bản số 317/BXD-KTXD ngày 23/02/2017.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 09/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_09-BXD-KTXD_26032018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !