Hợp đồng
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần Convest Land thực hiện hợp đồng xây dựng
1/25/18 3:19 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 174/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty cổ phần Convest Land thực hiện hợp đồng xây dựng 

1. Việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Hợp đồng số 03/2016/HĐXL gửi kèm theo công văn số 191217/CV-Convestland là hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, việc thanh toán hợp đồng được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng.

Vì vậy, trường hợp đơn giá trong hợp đồng không tách chi tiết ra phần vật tư, vật liệu đầu và nhân công lắp đặt để thanh toán thì việc các bên thanh toán tách riêng cho các chi phí mua sắm vât tư, vật liệu đầu vào là chưa phù hợp.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ: “Trường hợp trong kỳ thanh toán các bên chưa đủ điều kiện để thanh toán theo đúng quy định của hợp đồng (chưa có dữ liệu để điều chỉnh giá, chưa đủ thời gian để xác định chất lượng sản phẩm,…) thì có thể tạm thanh toán.”.

Như vậy, trong trường hợp để đảm bảo tiến độ thanh toán của hợp đồng, các bên có thể căn cứ vào khoản 4 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP để thương thảo bổ sung hợp đồng về tạm thanh toán cho phần vật tư, thiết bị (cáp điện, máy biến áp, tủ cầu dao phu tải RMU) mà nhà thầu đã mua như nêu tại văn bản số 191217/CV-Convestland sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu chất lượng vật liệu, thiết bị đầu vào theo quy định của hợp đồng và hồ sơ thiết kế.

2. Về xử lý khối lượng phát sinh

Điểm 3 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định, đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện. Đơn giá xác định theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các thoả thuận trong hợp đồng.

Trường hợp các bên không thống nhất được đơn giá cho các công việc phát sinh ngoài phạm vi của hợp đồng đã ký kết, theo quy định tại điểm 1 Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, nhà thầu được quyền từ chối thực hiện những công việc này. Khi đó, các khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng sẽ hình thành gói thầu mới; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các khối lượng công việc này theo các quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 174/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_174-BXD-KTXD_22012018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !