Hợp đồng
 
Điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 32
1/5/18 2:19 PM

Mới đây, Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long đã có văn bản số 01/ĐKN xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 32.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 06/BXD-KTXD ngày 03/01/2018 trả lời như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 01/ĐKN, Hợp đồng số 06/2015/HĐXD-SN ký ngày 13/02/2015 giữa các bên là loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; trong Hợp đồng các bên đã thỏa thuận phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng phương pháp điều chỉnh theo hệ số Pn; trong Hợp đồng các bên chưa thỏa thuận cụ thể về các hệ số a, b, c, d,… và các chỉ số giá gốc.

Theo đó, đối với các nội dung Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long nêu tại văn bản số 01/ĐKN như sau:

- Trong Hợp đồng các bên đã thỏa thuận phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng theo hệ số điều chỉnh Pn, do vậy việc điều chỉnh giá Hợp đồng này sẽ được thực hiện theo phương pháp hệ số điều chỉnh.

- Do trong Hợp đồng các bên chưa thỏa thuận cụ thể về các hệ số a, b, c, d,… và các chỉ số giá gốc, thì các bên căn cứ vào hồ sơ hợp đồng để thỏa thuận bổ sung các hệ số này cho phù hợp.

- Hợp đồng số 06/2015/HĐXD-SN được ký ngày 13/02/2015, do đó Hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị đinh số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Vì vậy, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP đã quy định: “Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: không điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền tạm ứng hợp đồng”. Vì vậy, hệ số cố định không điều chỉnh a bao gồm phần giá trị công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền tạm ứng và các phần không điều chỉnh khác theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng (như: những vật liệu, vật tư, thiết bị, nhân công, máy thi công, …).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 06/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_06-BXD-KTXD_03012018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !