Hợp đồng
 
Hướng dẫn về thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng
9/25/17 4:51 PM

Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định. 

Về thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2268/BXD-KTXD gửi Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 - Sở Giao thông vận tải TP HCM với nội dung như sau: Hợp đồng của Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 được ký ngày 30/12/2016 do đó việc điều chỉnh hợp đồng áp dụng các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định “Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định”.

Trong trường hợp của Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, do vướng mặt bằng thi công và không phải lỗi chủ quan của chủ đầu tư và nhà thầu nên đến ngày 01/08/2017 mới khởi công công trình và bắt đầu thực hiện công việc thi công xây dựng. Do đó Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 cần báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định và ký phụ lục điều chỉnh tiến độ hợp đồng theo đúng tiến độ thực tế thi công công trình và phù hợp với các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2268/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2268-BXD-KTXD_25092017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !