Hợp đồng
 
Áp dụng tỷ giá ngoại tệ trong thanh toán hợp đồng EPC
8/21/17 4:20 PM

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí – CTCP đã có văn bản văn bản số 1469/PBHC-TCKT xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn về tỷ giá ngoại tệ trong thanh toán hợp đồng EPC. Bộ Xây dựng đã có công văn 1933/BXD-KTXD ngày 21/8/2017 trả lời như sau: 

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng; việc thanh toán bằng ngoại tệ phải thực hiện theo quy định của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Theo nội dung văn bản số 1469/PBHC-TCKT, đây là gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi; một số thiết bị/hạng mục công trình của hợp đồng EPC được ký kết với nhà thầu bằng đồng ngoại tệ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; trong hợp đồng các bên không thỏa thuận về tỷ giá ngoại tệ để quy đổi từ đồng ngoại tệ sang đồng tiền Việt Nam. Như vậy, về nguyên tắc khi thanh toán hợp đồng, thì chủ đầu tư chỉ thanh toán cho nhà thầu phần giá trị hợp đồng bằng đồng ngoại tệ có đủ các chứng từ chứng minh; đối với giá trị phần hợp đồng được ký bằng đồng ngoại tệ nhưng không có chứng từ chứng minh sẽ được quy đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm thanh toán trên nguyên tắc ngang giá.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1933/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1933-BXD-KTXD_21082017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !