Hợp đồng
 
Xử lý tình huống trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng
8/10/17 4:00 PM

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai có Văn bản số 467/BQLDA-KHKT gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc xử lý tình huống trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng.  

Về việc trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 76/BXD-KTXD ngày 02/8/2017 trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 138 Luật xây dựng số 50/2014/QH13, trường hợp các bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Căn cứ các quy định trên, Công ty B và Công ty C là hai pháp nhân độc lập có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng theo nguyên tắc quy định tại Khoản 3, Điều 138, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn chỉ quy định các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực. Theo nội dung văn bản số 467/BQLDA-KHKT ngày 10/7/2017, căn cứ Khoản 6, Điều 111, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, để được làm nhà thầu phụ cho Công ty B, Công ty C phải có đủ năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng, đồng thời phải được sự thỏa thuận của các thành viên trong liên danh và chấp thuận của chủ đầu tư.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 76/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_76-BXD-KTXD_02082017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !