Hợp đồng
 
Chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng.
7/7/17 4:09 PM

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng cho gói thầu thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La. Bộ Xây dựng có công văn 61/BXD-KTXD ngày 05/7/2017 trả lời như sau:  

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng, việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng thực hiện như sau: “Sở Xây dựng cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc thu thập số liệu, tính toán và định kỳ công bố chỉ số giá xây dựng để làm cơ sở cho việc lập và quản lý chi phí của các công trình xây dựng trên địa bàn. Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định các chỉ số giá cho công trình và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng.”

Cũng tại Điều 15 Thông tư số 02/2011/TT-BXD đã quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng như sau: “Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện để tự xác định được chỉ số giá xây dựng thì có thể thuê các tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thu thập số liệu, tính toán chỉ số giá xây dựng. Tổ chức tư vấn xác định chỉ số giá xây dựng chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật trong việc đảm bảo tính chính xác, hợp lý của các chỉ số giá xây dựng do mình xác định”.

Như vậy, đối với trường hợp nêu tại văn bản số 609/CV-SXD, yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Sơn La và chủ đầu tư xác định đơn vị tư vấn tính toán chỉ số giá là Trung tâm dữ liệu và dịch vụ thống kê – Tổng cục Thống kê có đủ năng lực phù hợp với quy định về năng lực của đơn vị tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng hay không. Nếu đơn vị tư vấn có đủ năng lực, có chức năng cung cấp chỉ số giá thì căn cứ phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD để quyết định việc áp dụng.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 61/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_61-BXD-KTXD_05072017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !