Hợp đồng
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ quyết toán hợp đồng xây dựng
2/23/17 10:13 AM

Ngày 23/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 326/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ quyết toán hợp đồng xây dựng 

1. Về thẩm quyền điều chỉnh giá hợp đồng:

Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì do UBND thành phố Việt Trì làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 với tổng mức đầu tư là 490.888.059.000 đồng, phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2943/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 với tổng mức đầu tư điều chỉnh là 771.197.241.000 đồng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ tại văn bản số 36/SXD-HĐXD, quá trình thực hiện hợp đồng gói thầu San nền giai đoạn 1 thuộc Dự án, vì chưa giải phóng được mặt bằng nên thời gian thực hiện gói thầu bị kéo dài, hơn nữa thiết kế lại bổ sung, điều chỉnh, chế độ chính sách nhà nước trong thời gian thực hiện dự án có nhiều thay đổi, Chủ đầu tư (là UBND thành phố Việt Trì) đã ký kết phụ lục hợp đồng, điều chỉnh thiết kế, dự toán, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng, hình thức hợp đồng, giá hợp đồng mà không xin ý kiến Người quyết định đầu tư (là UBND tỉnh Phú Thọ) trước khi thực hiện.

1.1. Việc điều chỉnh hợp đồng gói thầu San nền giai đoạn 1 thuộc Dự án (như điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng, …) không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt (tại thời điểm điều chỉnh), thì Chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh là phù hợp với qui định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng gói thầu San nền giai đoạn 1 thuộc Dự án mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc tổng mức đầu tư (tại thời điểm phát sinh), thì việc Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu đã ký hợp đồng để tính toán bổ sung các công việc phát sinh và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng là phù hợp với quy định tại khoản 17 Điều 2 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12.

Việc quyết toán hợp đồng đối với trường hợp này thực hiện theo quy định.

1.2. Trường hợp việc điều chỉnh hợp đồng, ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng gói thầu San nền giai đoạn 1 thuộc Dự án làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt (tại thời điểm điều chỉnh, phát sinh), thì việc Chủ đầu tư điều chỉnh hợp đồng và ký kết phụ lục bổ sung mà không xin ý kiến Người quyết định đầu tư là chưa phù hợp.

Trong trường hợp này, đề nghị Sở Xây dựng Phú Thọ:

- Hướng dẫn UBND thành phố Việt Trì hoàn thiện các thủ tục, báo cáo Người quyết định đầu tư - UBND tỉnh Phú Thọ cho phép điều chỉnh, bổ sung hợp đồng, làm cơ sở quyết toán hợp đồng.

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm về những thiếu sót trong quá trình quản lý dự án.

2. Về việc thay đổi hình thức hợp đồng và điều chỉnh giá hợp đồng: Các bên tham gia hợp đồng không được phép thay đổi hình thức hợp đồng. Việc thương thảo điều chỉnh bổ sung các nội dung của hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2340/BXD-KTXD ngày 25/12/2012.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 326/BXD-KTXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !