Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị xử lý tình huống trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng trong trường hợp là nhà thầu liên danh
3/30/17 11:28 AM

Ngày 30/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 31/BXD-KTXD hướng dẫn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị xử lý tình huống trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng trong trường hợp là nhà thầu liên danh.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01/07/2014 quy định “trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”. Theo đó đối với trường hợp của Tổng công ty, Công ty B dừng hoạt động và không thực hiện khối lượng công việc đã cam kết thì Công ty A có thể thực hiện phần khối lượng công việc đó nếu thỏa thuận liên danh giữa hai công ty có quy định chi tiết về nội dung này.

Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 41 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng “Bên giao thầu được quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên nhận thầu từ chối thực hiện công việc theo hợp đồng hoặc năm mươi sáu (56) ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng, dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp được phép của bên giao thầu”. Theo đó, trong trường hợp thỏa thuận liên danh không quy định chi tiết về nội dung này, nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư, Công ty A có thể đề xuất với Chủ đầu tư thực hiện phần công việc còn lại của Công ty B. Trên cơ sở đề xuất của Công ty A, Chủ đầu tư có thể ký Phụ lục hợp đồng giao cho Công ty A thực hiện phần khối lượng công việc này trong trường hợp Công ty A đủ năng lực về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu. Khối lượng công việc này cần đảm bảo chất lượng, không phát sinh chi phí và tuân thủ với các điều kiện của hợp đồng cũng như các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 31/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_31-BXD-KTXD_30032017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !