Tin hoạt động
 
Hướng dẫn về xác định chi phí tư vấn chuyên gia nước ngoài và giới thiệu đơn vị tư vấn
1/2/18 4:15 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 121/ BXD-KTXD hướng dẫn Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định chi phí tư vấn chuyên gia nước ngoài và giới thiệu đơn vị tư vấn như sau: 

1. Việc xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng và Quyết định 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Theo đó quy định chi phí thuê tư vấn nước ngoài được xác định theo phương pháp lập dự toán.

2. Khi thời gian thực hiện dự án thay đổi, dẫn đến hợp đồng dịch vụ tư vấn chung cần gia hạn để phù hợp với tiến độ thực hiện (như văn bản 3684/BQLĐSĐT-KHĐT nêu) thì việc điều chỉnh chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khi có thay đổi về tiến độ thực hiện công việc tư vấn được thực hiện trên cơ sở nội dung hợp đồng tư vấn đã ký và các quy định của pháp luật về hợp đồng, pháp luật về lập và quản lý chi phí áp dụng cho hợp đồng.

3. Việc lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm tra dự toán phát sinh của Hợp đồng dịch vụ tư vấn chung thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 12, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện công tác thẩm tra dự toán.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 121/ BXD-KTXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !