Tin hoạt động
 
Xác định giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng trong phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng
12/29/17 4:38 PM

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã có văn bản số 1815/SXD-QLKT ngày 09/11/2017 xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Bộ Xây dựng đã có công văn 3145/BXD-KTXD ngày 27/12/2017 trả lời như sau:  

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình là một trong những cơ sở để xác định tổng mức đầu tư, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình giai đoạn chuẩn bị dự án; có thể được sử dụng làm căn cứ để ước tính chi phí xây dựng công trình trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị thực tế của tài sản là sản phẩm xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Suất vốn đầu tư xây dựng được xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ thi công trung bình tiên tiến. Do vậy, khi sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố cần căn cứ vào loại cấp công trình, thời điểm lập tổng mức đầu tư, khu vực đầu tư xây dựng công trình và các chi phí khác phù hợp với yêu cầu cụ thể của dự án để bổ sung các chi phí cần thiết theo yêu cầu riêng của công trình cũng như quy đổi cho phù hợp.

Đối với trường hợp nêu tại văn bản số 1815/SXD-QLKT, khi xác định giá trị xây mới của nhà, công trình xây dựng bị thiệt hại để tính toán mức bồi thường trong phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất có thể áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố cho công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương tại Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016. Việc xác định thời gian tính khấu hao đối với tài sản là nhà, công trình bị thiệt hại thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, hồ sơ thiết kế xây dựng công trình. Trường hợp không có hồ sơ cung cấp thời điểm tạo lập nhà, công trình bị thiệt hại; hoặc có đầy đủ hồ sơ nhưng khi tính toán giá trị còn lại theo quy định bằng không trong khi công trình vẫn đang sử dụng bình thường, dẫn đến sự không đồng thuận của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình làm cơ sở cho việc xác định giá trị còn lại của công trình.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3145/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3145-BXD-KTXD_27122017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !