Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa lập dự toán chi phí khảo sát, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
4/18/17 9:37 AM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1345/SXD-QH ngày 27/3/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn lập tổng dự toán chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 828/BXD-KTXD trả lời như sau: 

Căn cứ khoản 3 Điều 3 và khoản 3,4 Điều 4 Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thì chi phí lập đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định như chi phí của đồ án quy hoạch mới và bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, các chi phí khác như: chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch được tính theo tỷ lệ % so với chi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 01/2013/TT-BXD; Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập quy hoạch được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 01/2013/TT-BXD.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 828/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_828-BXD-KTXD_17042017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !