Tin hoạt động
 
Thanh tra Bộ Xây dựng tổng kết công tác năm 2014
2/7/15 7:42 AM

Ngày 06/2/2015, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 2015.

Tiến sỹ Phạm Gia Yên, Chánh Thanh tra Bộ Xây phát biểu trong Hội nghị.

Theo Tiến sỹ Phạm Gia Yên phát biểu trong Hội nghị: Năm 2014, Công tác thanh tra, kiểm tra đã hoàn thành kế hoạch; việc kiểm tra đột xuất được triển khai kịp thời và giải quyết dứt điểm (17 đoàn thanh tra đột xuất tương đương 26% Kế hoạch thanh tra được phê duyệt). Hàng loạt vi phạm trong việc đầu tư xây dựng đã được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời như công tác quy hoạch; thực hiện quy hoạch; quản lý cấp phép xây dựng; công tác lập thẩm định, phê duyệt dự toán, nghiệm thu thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng; công tác cổ phần hóa tại một số đơn vị. Kết quả thanh tra đảm bảo chính xác, trung thực, đúng pháp luật và có hiệu lực thi hành, có nhiều kiến nghị thiết thực nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, không phát sinh khiếu nại về kết luận thanh tra, kiểm tra. Việc phối hợp với thanh tra các sở xây dựng, trưng dụng cán bộ thanh tra khi tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành tại địa phương được thực hiện tốt. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các khiếu nại tồn đọng từ năm trước chuyển sang. Công tác phòng, chống tham nhũng đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công khai minh bạch.

Về công tác thanh tra, Thanh tra Bộ đã triển khai 70 đoàn Thanh tra, kiểm tra bao gồm: 04 đoàn Thanh tra hành chính, 64 đoàn Thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch và đột xuất, 02 Đoàn kiểm tra. Kiến nghị xử lý về kinh tế 1.519 tỷ đồng, cụ thể: Đề nghị phê duyệt lại dự toán 1.342 tỷ đồng; Yêu cầu nộp thuế 20,141 tỷ đồng; Yêu cầu nộp về tổng công ty và quỹ sắp xếp doanh nghiệp 50,547 tỷ đồng; Giảm trừ giá trị thanh quyết toán 91,623 tỷ đồng; Yêu cầu nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ 14,298 tỷ đồng; Ban hành 17 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 1,735 tỷ đồng. Việc thực hiện kiến nghị xử lý về kinh tế và thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Số Quyết định xử phạt đã thực hiện 06 Quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt là 910 triệu đồng/1,735 tỷ đồng đạt 68%; Thực hiện việc nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ qua các kết luận thanh tra số tiền 12,086 tỷ đồng.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đã tiếp 447 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; Tiếp nhận 839 lượt đơn thư, trong đó: xem xét giải quyết dứt điểm 261 vụ việc, 66 vụ việc đang trong quá trình giải quyết.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 03 đơn vị: Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Đồng Tháp và Tổng công ty IDICO; Hoàn thiện việc soạn thảo và trình ký Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong Ngành Xây dựng tới các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Thanh tra các Sở Xây dựng và các đơn vị, tổ chức có liên quan; Trình lãnh đạo Bộ ký ban hành 11 văn bản báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác Phòng, chống tham nhũng.

Về công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra: Ban hành 60 công văn đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan yêu cầu thực hiện kết luận thanh tra; Thành lập 05 tổ công tác trực tiếp đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra tại 15 đơn vị; Kết quả đã thu hồi 12,068 tỷ đồng/14,298 tỷ đồng đạt tỷ lệ 84%.

Lãnh đạo Thanh tra Bộ Xây dựng trao bằng khen cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc năm 2014.

Năm 2015, Thanh tra Bộ sẽ tập thanh tra một số lĩnh vực như công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch và quản lý quy hoạch, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cổ phần hoá; quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, công tác giải quyết khiếu nại về nhà đất tại một số địa phương theo yêu cầu thực tế. Chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, có yêu cầu của lãnh đạo Bộ và qua phản ảnh của báo chí. Tiếp tục kiện toàn hoạt động của Phòng tiếp công dân và Cơ quan đại diện Thanh tra Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh đề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tham gia xây dựng, góp ý soạn thảo các văn bản quy phạm Pháp luật theo chương trình, kế hoạch đã được Bộ phê duyệt.

Theo : Báo Xây dựng điện tử.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE