Tin hoạt động
 
Giải quyết kiến nghị của của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
9/5/17 4:29 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 2074/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc giải quyết kiến nghị như sau: 

1. Về các kiến nghị: (1) “Đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép được chỉ định thầu quy hoạch hoặc như quy định của Luật Quy hoạch đô thị cho phép chỉ định thầu đối với đơn vị tư vấn trúng thi tuyển quy hoạch và cho phép các đơn vị sự nghiệp tham gia dự thầu tư vấn quy hoạch; đồng thời bổ sung vào Nghị định 63 cho phép chỉ định thầu sau khi thi tuyển quy hoạch; bổ sung quy định phải có sản phẩm ý tưởng khi dự thầu tư vấn lập quy hoạch; có hướng dẫn cụ thể loại, quy mô quy hoạch phải thông qua HĐND, đồng thời hướng dẫn cụ thể về việc thi tuyển quy hoạch” và (2)“ Đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung quy định các nhà thầu phải có hồ sơ sản phẩm ý tưởng quy hoạch được chấm đạt yêu cầu trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật mới đưa vào vòng chấm hồ sơ đề xuất tài chính (đánh giá được năng lực đơn vị tư vấn thông qua sản phẩm thực tế)”

Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp thực hiện rà soát, đánh giá vướng mắc giữa quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư với các luật chuyên ngành, báo cáo Chính phủ tại Văn bản số 1187/BXD-PC ngày 16/6/2016, làm cơ sở xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về đầu tư, kinh doanh. Tiếp đó, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1753/BXD-PC ngày 31/7/2017 báo cáo Chính phủ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch. Theo đó, Bộ Xây dựng đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị theo hướng thi tuyển ý tưởng quy hoạch đô thị là một công việc được thực hiện trước khi lựa chọn nhà thầu; đơn vị có ý tưởng quy hoạch kiến trúc và giải pháp thực hiện được tuyển chọn thì được chỉ định lập quy hoạch đô thị khi đơn vị có đủ điều kiện năng lực theo quy định; trường hợp không đủ năng lực thì được phép liên danh với nhà thầu tư vấn khác có đủ năng lực để được chỉ định thầu.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành liên quan rà soát, đề xuất bổ sung các quy định chi tiết về việc thi tuyển, chỉ định lập quy hoạch đô thị trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành sau khi các dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về đầu tư, kinh doanh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị được Quốc hội thông qua để đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

2. Về kiến nghị: “Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý quy hoạch, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong đó quy định cụ thể về giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng (ĐTXD) công trình và thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và kiến trúc công trình.”

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị (kèm theo các phụ lục hướng dẫn cụ thể). Theo đó, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị là công cụ để chính quyền đô thị quản lý không gian cho tổng thể đô thị; cảnh quan, kiến trúc đô thị cho các khu vực đô thị, đường phố và tuyến phố trong đô thị theo yêu cầu quản lý. Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị là một trong các cơ sở để xem xét cấp phép xây dựng mới, hoặc cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong đô thị; là một trong những căn cứ để xác định việc lập nhiệm vụ quy hoạch, thiết kế đô thị đối với khu vực chưa có quy hoạch, thiết kế đô thị được duyệt.

Việc giới thiệu địa điểm ĐTXD đã được quy định tại Điều 70 Luật Quy hoạch đô thị, nhằm thực hiện, quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt. Địa điểm được giới thiệu để ĐTXD được thực hiện khi các chủ đầu tư có yêu cầu, trên cơ sở quy hoạch đô thị được duyệt, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được ban hành và không phải là một thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu ban hành quy định cụ thể về trình tự, nội dung giới thiệu địa điểm ĐTXD.

Theo quy định tại Luật Xây dựng 2014, Luật Quy hoạch đô thị, không có loại hình “quy hoạch tổng mặt bằng và kiến trúc công trình” do đó không có cơ sở để quy định chi tiết về việc lập, thẩm định và phê duyệt (thỏa thuận) quy hoạch tổng mặt bằng. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và khoản 5 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, đối với dự án ĐTXD công trình có quy mô nhỏ (dưới 5ha) do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện thì có thể lập dự án ĐTXD mà không phải lập quy hoạch chi tiết; bản vẽ tổng mặt bằng là một thành phần trong nội dung thiết kế cơ sở do đó sẽ được thẩm định và phê duyệt cùng dự án ĐTXD. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để bổ sung làm rõ các quy định liên quan đến việc chấp thuận, phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng đối với dự án ĐTXD quy mô dưới 5ha để đảm bảo kiểm soát quy hoạch, kiến trúc và đơn giản hóa thủ tục trong lập dự án ĐTXD.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2074/BXD-QHKT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE