Tin hoạt động
 
Giải đáp một số vướng mắc về công tác quy hoạch xây dựng
6/9/17 10:07 AM

Ngày 17/4/2017, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã có văn bản số 1871/SXD-QH xin ý kiến Bộ Xây dựng về công tác quy hoạch xây dựng. 

Về vấn đề này, ngày 09/6/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 21/BXD-QHKT trả lời như sau:

1. Về việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện: Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định Chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng “Các vùng tỉnh được lập quy hoạch xây dựng vùng làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch chung các đô thị và quy hoạch các khu chức năng đặc thù”. Để rút ngắn thời gian lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện trong khi quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đang lập (theo Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065), đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa tổ chức nghiên cứu quy hoạch xây dựng vùng huyện song song với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh.

2. Về việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn: Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng nông thôn (viết tắt là Thông tư 02/2017/TT-BXD), theo đó các xã đã có quy hoạch xây dựng nông thôn được phê duyệt trước ngày Thông tư 02/2017/TT-BXD có hiệu lực cần thực hiện rà soát nhằm đáp ứng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã dược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016.

3. Về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng: Đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa nêu cụ thể trường hợp cần chấp thuận tổng mặt bằng (cơ sở để áp dụng các quy định pháp luật hiện hành cho việc chấp thuận tổng mặt bằng sẽ phụ thuộc vào chức năng, vị trí của ô đất), Bộ Xây dựng sẽ xem xét và có ý kiến chính thức.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 21/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_21-BXD-QHKT_09062017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE