Hội nghị về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với nhà chung cư

Ngày 11/12/2018, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ngành Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành Xây dựng.

Xem tất cả »

Thông báo
 
Rà soát, lập danh mục các dự án, công trình xây dựng cơ bản thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp đến ngày 31 tháng 12 năm 2017
1/18/18 3:00 PM

Ngày 15/01/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 15/BXD–VP gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố về việc rà soát, lập danh mục các dự án, công trình xây dựng cơ bản thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. 

Căn cứ Nghị định 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 35/CT- TTg ngày 07/9/2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; Thông tư Liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng về hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê, lập danh mục các dự án, công trình xây dựng cơ bản do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư hoặc Quyết định đầu tư theo Điều 3 Thông tư này, thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp đến ngày 31/12/2017 (bao gồm cả các dự án, công trình đã phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành từ năm 2015 trở về trước còn trong tình trạng bó gói, chất đống, chưa nộp lưu trữ theo quy định (phụ lục kèm theo).

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/01/2018 để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 15/BXD–VP. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_15-BXD-VP_15012018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

Tin chỉ đạo, điều hành
Tin cải cách hành chính

Chương trình cải cách hành chính TPHCM giai đoạn 2018-2020 gắn với xây dựng chính quyền điện tử (12/11/18 2:27 PM)

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2018-2020. Theo đó, các chỉ tiêu hàng năm phải đạt được là: Thủ tục hành chính đạt mức hài lòng trên 80%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực trên 90%; sự hài lòng của cá nhân đối với các dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp đạt trên 80%.

Số lượt truy cập: 9.050.442
LIÊN KẾT WEBSITE