Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở TMS Land Hùng Vương
3/26/18 3:07 PM

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở. 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 569/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở TMS Land Hùng Vương, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (viết tắt là Dự án). Theo đó, căn cứ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 (viết tắt là Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc), Quy hoạch phân khu C2 tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị trung tâm thị xã Phúc Yên tại thị xã Phúc Yên và một phần đất đai thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 (viết tắt là Quy hoạch phân khu C2), các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (viết tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP), Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (viết tắt là Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV), các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị và quản lý đất đai có liên quan, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc rà soát tổng thể các dự án có chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong phạm vi Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, thực hiện các dự án theo Chương trình phát triển đô thị, Khu vực phát triển đô thị và Kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị đã được phê duyệt, đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị.

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư Dự án giám sát chặt chẽ việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc của khu vực đã được phê duyệt.

Ý kiến về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án:

Dự án có quy mô 18,574 ha thuộc phạm vi Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, Quy hoạch phân khu C2 và đã có Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 27/4/2015. Hồ sơ của Dự án cơ bản đủ thành phần để xem xét và cho ý kiến theo quy định. Dự án đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận điều chỉnh (Văn bản số 8854/UBND-CN4 ngày 09/11/2017), hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Dự án được thực hiện đầu tư xây dựng từ Quý II/2018 đến hết Quý III/2019.

Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc đối với nội dung đề xuất tại Công văn số 997/UBND-CN4 ngày 09/02/2018 việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án.

Đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV và các nhu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế, an sinh xã hội và nhà ở của địa phương; chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan và chủ đầu tư thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở trong Dự án; hướng dẫn cho người dân tự xây dựng nhà ở, giám sát, kiểm tra đảm bảo việc xây dựng nhà ở của người dân tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan, đồng thời đảm bảo việc kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án đối với khu vực xung quanh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 569/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_569-BXD-PTDT_21032018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE