Tin hoạt động
 
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng dự án Khu nhà ở tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
12/14/17 3:00 PM

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2985/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thống nhất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng của dự án Khu nhà ở tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và hồ sơ dự án. Theo đó, căn cứ đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 (sau đây viết tắt là QHCĐT Bắc Ninh) và điều chỉnh QHCXD thị xã Từ Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 (sau đây viết tắt là Quy hoạch chung xây dựng thị xã Từ Sơn); các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh rà soát tổng thể các dự án có chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong phạm vi QHCĐT Bắc Ninh và QHCXD thị xã Từ Sơn, cập nhật các dự án đủ điều kiện triển khai thực hiện vào chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị có liên quan, trước khi quyết định cụ thể từng dự án được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, đảm bảo việc đầu tư phát triển đô thị được triển khai theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt.

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Ý kiến cụ thể đối với các dự án như sau: Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại các Dự án. Đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xem xét và quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất tuân thủ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội và nhà ở của địa phương; chỉ đạo Sở Xây dựng và chủ đầu tư giám sát chặt chẽ việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

Dự án Khu nhà ở phường Tân Hồng: Dự án Khu nhà ở phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có quy mô diện tích đất là 4,39ha, thuộc phạm vi QHCĐT Bắc Ninh và QHCXD thị xã Từ Sơn; đã được UBND thị xã Từ Sơn phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 16/6/2017.

Để đảm bảo yêu cầu quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô nhà ở nằm tại mặt tiền tuyến đường sau: tuyến đường tỉnh lộ 287, có mặt cắt ngang là 35m (Mặt cắt 1-1); tuyến đường phía Đông dự án giáp khu đất quy hoạch trung tâm thương mại ATK; tuyến đường đi giữa dự án hướng Tây Nam và Đông Bắc, có mặt cắt ngang là 20,5m (Mặt cắt 2-2) (Bản đồ quy hoạch giao thông QH-08).

Dự án Khu nhà ở tại khu phố Yên Lã, phường Tân Hồng: Dự án Khu nhà ở tại khu phố Yên Lã, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn (Khu A), tỉnh Bắc Ninh có quy mô diện tích đất là 2,7ha, thuộc phạm vi QHCĐT Bắc Ninh và QHCXD thị xã Từ Sơn; đã được UBND thị xã Từ Sơn phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 621/QĐ- UBND ngày 29/8/2017.

Để đảm bảo yêu cầu quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô nhà ở nằm tại mặt tiền tuyến đường tỉnh lộ 287 ở phía Đông Nam của dự án, có mặt cắt ngang là 35m (Mặt cắt 1-1). Đối với tuyến đường số 6, 7, 8, có mặt cắt ngang là 14m (Mặt cắt 3*-3*) là các tuyến đường có yêu cầu về quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh khi xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô nhà ở nằm tại mặt tiền các tuyến đường nêu trên để đảm bảo chất lượng cảnh quan đô thị. (Bản đồ quy hoạch giao thông QH-07.2).

Dự án Khu nhà ở tại khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng: Dự án Khu nhà ở tại khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn (Khu B), tỉnh Bắc Ninh có quy mô diện tích đất là 2,87ha, thuộc phạm vi QHCĐT Bắc Ninh và QHCXD thị xã Từ Sơn; đã được UBND thị xã Từ Sơn phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 29/8/2017.

Để đảm bảo yêu cầu quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô nhà ở nằm tại mặt tiền tuyến đường sau: Tuyến đường tỉnh lộ 287 ở phía Đông Bắc của dự án, có mặt cắt ngang là 35m (Mặt cắt 1-1); tuyến đường phía Tây Nam của dự án, có mặt cắt ngang là 22,5m (Mặt cắt 5-5) (Bản đồ quy hoạch giao thông QH-07.2).

Dự án Lô đất LK-05 thuộc Khu trung tâm phường Tân Hồng: Dự án Lô đất LK-05 thuộc Khu trung tâm phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có quy mô diện tích đất là 0,91ha, thuộc phạm vi QHCĐT Bắc Ninh và QHCXD thị xã Từ Sơn; đã được UBND thị xã Từ Sơn phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 22/7/2015.

Để đảm bảo yêu cầu quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô nhà ở nằm tại mặt tiền tuyến đường sau: Tuyến đường Lê Thánh Tông ở phía Đông Bắc của dự án, có mặt cắt ngang là 35m (Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị tại Quyết định số 139/QĐ-SXD ngày 04/10/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh); tuyến đường tỉnh lộ 287 ở phía Tây Bắc của dự án, có mặt cắt ngang là 35m (Mặt cắt 1-1) (Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ QH-06).

Dự án các lô đất xen kẹp phường Đồng Kỵ: Dự án các lô đất xen kẹp phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có quy mô diện tích đất là 0,65ha, thuộc phạm vi QHCĐT Bắc Ninh và QHCXD thị xã Từ Sơn; đã được UBND thị xã Từ Sơn phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 26/5/2017.

Để đảm bảo yêu cầu quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô nhà ở nằm tại mặt tiền tuyến đường sau: Tuyến đường tỉnh lộ 277 ở phía Đông Bắc của dự án.

Một số ý kiến khác: Đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo UBND thị xã Từ Sơn rà soát, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo đúng hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) số 01/2016/HĐBT/TS-MĐ giữa chủ đầu tư và UBND thị xã Từ Sơn.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2985/BXD-PTĐT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2985-BXD-PTDT_13122017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE