Tin hoạt động
 
Xin ý kiến dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Phương tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Dắk Nông
11/1/17 4:09 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 45/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng tỉnh Dẳk Nông về việc xin ý kiến dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Phương tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Dắk Nông.

Theo đó, Công ty TNIUI MTV An Phương Đắk Nông (viết tắt là Công ty An Phương) được UBND tỉnh Đăk Nông cho phép đâu tư xây dựng cơ sớ hạ tầng Khu dân cư An Phương (Quyết định số 862/QĐ-UBND ngàỵ 16/6/2015), Ngày 13/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-ƯBND cho phép Công ty An Phương chuyến mục đích sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với dất để sử dụng vào mục đích dầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư (giai đoạn I) với diện tích đất là 59.671,6m2. Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết dịnh số 465/QĐ-UBND cho phép Công ty An Phương chuyến mục đích sử dụng đấl, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn khác liền với dất để sử dụng vào mục đích đẩu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ ihuật khu dân cư (giai doạn II) với diện tích đất là 31.336,5 m2.

Tại văn bản số 1131/SXD-QLN ngày 18/8/2017, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông không đề cập nội dung cụ thê của dự án đầu tư đã dược câp có thẩm quyền chấp thuận. Trường hợp Công ty An Phương đã dược cấp có thấm quyền cho phép đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Phương và kinh doanh đất có hạ tầng, thì dược hiểu Công ty An Phương là Chủ đầu tư cấp 1 của dự án Khu dân cư An Phương. Theo đó, căn cứ Điều 17 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý dầu tư phát triển dô thị thì Chủ đầu tư cấp 1 có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm cho đến khi hoàn thành toàn bộ dự án, bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật và công trình trên đất và bàn giao dự án cho cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền để quản lý. Trong khi chưa bàn giao dự án, chủ đầu tư có thể đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch của dự án. Trình tự thủ tục thực hiện theo quy dịnh tại Nghị định số 11/2013/ND-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô ihị và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị dịnh số 11/2013/NĐ-CP. Chủ dầu tư có trách nhiệm phối hợp cơ quan quản lý nhà nước để quản lý việc người dân tự xây dựng nhà ở để đảm bảo dự án hình thành đúng như được duyêt.

Trường hợp chấp thuận đầu tư của dự án chỉ quy định chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và không có trách nhiệm quản lý việc hình thành Khu dân cư và xây dựng công trình trên đất, chủ đầu tư phải bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành cho cơ quan quản lý nhà nước để quản lý và kinh doanh đất đã có hạ tầng. Cơ quan quản lý nhà nước thanh toán chi phí đầu tư cho chủ đầu tư theo hình thức phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 45/BXD-PTĐT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE