Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng Hậu Giang thực hiện phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13
8/7/17 10:00 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 37/BXD-PTĐT hướng dẫn Sở Xây dựng Hậu Giang thực hiện phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13. 

Theo đó, ngày 30/12/2014, thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang được công nhận là đô thị loại III theo Quyết định số 1589/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, phạm vi đánh giá bao gồm 06 đơn vị hành chính (03 phường và 03 xã). Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính đạt 50% (theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì chưa đạt quy định tối thiểu 65%). UBND thị xã Ngã Bảy đề xuất phương án nâng cấp khu vực xã Hiệp Lợi để thành lập phường Hiệp Lợi, nâng tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính đạt 66,67% cho phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.

Để có căn cứ nâng khu vực xã Hiệp Lợi lên phường, Sở Xây dựng cần phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn UBND thị xã Ngã Bảy thực hiện các công việc sau:

1. Rà soát quy hoạch chung thị xã, đảm bảo xã Hiệp Lợi nằm trong phạm vi khu vực nội thị mở rộng phải có quy hoạch được lập theo hướng dẫn của Luật Quy hoạch đô thị.

2. Lập đề án thành lập phường Hiệp Lợi theo quy định của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, trong đó tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị, đồng thời gửi lấy ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi hoàn thiện đề án thành lập phường Hiệp Lợi báo cáo cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội thông qua.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 37/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_37-BXD-PTDT_04082017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE