Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang lập Chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị
7/27/17 3:00 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 34/BXD-PTĐT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang lập Chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị 

1. Về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang: Ngày 25/5/2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 ban hành Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về việc phân loại đô thị. Theo đó, một số nội dung về chỉ tiêu phân loại đô thị đã có sự thay đổi so với Nghị định số 42/NĐ- CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị. Căn cứ vào Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 28/02/2014, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang rà soát, chỉnh sửa hoăc bổ sung theo các quy định tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13.

2. Về chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị: Theo Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị: “Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh được phê duyệt là cơ sở để lập đề án và đánh giá nâng loại đô thị”, đối với chủ trương nâng loại đô thị cho các đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cần phù hợp với Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đã được phê duyệt.

Việc lập Chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị (bao gồm đô thị loại IV, V...) là cơ sở cần thiết để cụ thể hóa các mục tiêu phát triển đô thị và nâng loại đô thị. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo quy định.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 34/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_34-BXD-PTDT_30062017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE