Tin hoạt động
 
Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức
4/6/18 3:25 PM

Ngày 05/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 38/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần ACI Việt Nam về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức . 

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 2 Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư thì điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng quy định tại Điều 151 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2017. Theo đó, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, không yêu cầu tổ chức phải có chứng chỉ năng lực về lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp tổ chức thực hiện hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế; lập, thẩm tra tổng mức đầu tư thì phải có chứng năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 38/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_38-BXD-HDXD_05042018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE