Tin hoạt động
 
Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I tại Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An
3/29/18 3:00 PM

Vừa qua, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 205/KKT-KHĐT ngày 02/3/2018 xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến về hồ sơ Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I tại Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 630/BXD-HĐXD ngày 29/3/2018 trả lời như sau:

1. Về sự phù hợp của dự án với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành:

Khu công nghiệp Hoàng Mai I tại Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 197/2007/QĐ-TTg ngày 28/12/2007 và Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 12/5/2015. Dự án nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoàng Mai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 5721/QĐ-UBND ngày 07/12/2015.

Khu công nghiệp Hoàng Mai I nằm trong danh mục Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam ưu tiên thành lập đến năm 2015 có tính đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung tại văn bản số 2244/TTg-KTN ngày 22/12/2008. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh vào Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 04/12/2014.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 3853/QĐ-UBND.ĐT ngày 05/9/2008.

2. Một số ý kiến khác

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì điều kiện để thành lập khu công nghiệp chỉ khi tổng diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn tỉnh đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất ít nhất là 60%. Do đó, đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam làm rõ hơn nữa về nội dung này.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để làm cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng. Căn cứ quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng 2014 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì nội dung hồ sơ dự án gửi kèm chưa đủ các nội dung của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Do đó, đề nghị Nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án với đầy đủ các nội dung theo quy định để có cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1715/QĐ-BTNMT ngày 31/8/2009 trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường 2005. Tuy nhiên, hiện nay Luật Bảo vệ môi trường 2014 đã được ban hành thay thế Luật Bảo vệ môi trường 2005, do đó đề nghị Nhà đầu tư liên lạc với cơ quan quản lý chuyên ngành về môi trường để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định.

Đây là dự án kinh doanh bất động sản nên lưu ý Nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh bất động sản và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật để được nhà nước giao đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nội dung dự án cần được xem xét, đánh giá thêm tác động về mặt xã hội do tăng dân số cơ học, đồng thời đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu giải pháp phù hợp đối với việc xây dựng nhà ở cho người lao động trong khu công nghiệp theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 630/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_630-BXD-HDXD_29032018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE