Tin hoạt động
 
Hướng dẫn nội dung liên quan về lĩnh vực hoạt động xây dựng
6/23/17 3:15 PM

Ngày 25/5/2017, Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia đã có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan về lĩnh vực hoạt động xây dựng. 

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 1414/BXD-HĐXD ngày 21/6/2017 trả lời như sau:

Căn cứ các nội dung về công trình xây dựng được quy định tại Khoản 10, Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, khi đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trong trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công và không có cấu phần xây dựng thì Chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 44 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và các quy định của pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1414/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1414-BXD-HDXD_21062017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE