Tin hoạt động

Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre (1/31/18 4:43 PM)

 Bộ Xây dựng vừa có công văn 218/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre với nội dung kiến nghị: “Tại điểm b Khoản 3 Điều 2 Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017) bãi bỏ Điều 151 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định về điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, tức là “loại bỏ ngành nghề tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng ra khỏi danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện”. Tuy nhiên, theo Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành nghành 01/06/2017) sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định“tổ chức khi tham gia lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng”. Do quy định chưa thống nhất nên khó khăn trong việc xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức “Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng” tại địa phương”. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Đào tạo nghiệp vụ QLDA và giám sát TCXDCT
LIÊN KẾT WEBSITE