Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Bộ Xây dựng : THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Thứ sáu, 22/03/2013 09:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Dịch vụ tư vấn cho Chương trình thí điểm sáng kiến quan hệ đối tác Bắc Âu về Hỗ trợ Xây dựng Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất xi măng ở Việt Nam

Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được vốn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF) để thực hiện Chương trình thí điểm sáng kiến quan hệ đối tác Bắc Âu và sử dụng nguồn tiền viện trợ để thanh toán dịch vụ tư vấn triển khai thực hiện Chương trình thí điểm hỗ trợ xây dựng hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất xi măng tại Việt Nam. Sáng kiến quan hệ đối tác Bắc Âu về hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (NPI) sẽ thăm dò và triển khai thí điểm làm thế nào nguồn tài chính khí hậu quốc tế có thể phù hợp được với kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại các nước đang phát triển. Sáng kiến NPI đã được phê chuẩn tại COP 17 ở Durban bởi Phó Thủ tướng của các nước Peru, Việt Nam và 04 nước Bắc Âu. Thông tin cơ sở có thể truy cập tại website http://www.nefco.org/en/financing/nordic_partnership_initiative. Chương trình thí điểm NPI nhằm mục đích hoàn thiện về sự sẵn sàng đối với cả thị trường mua bán cacbon và những cơ chế hỗ trợ khác thông qua hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật. Các hành động sẵn sàng nên đề cập đến rào cản có liên quan đối với kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cũng như những thiếu hụt về kiến thức, sự sẵn có của cơ sở dữ liệu, năng lực thể chế v.v. Kết quả của Chương trình thí điểm là Việt Nam có thể có năng lực để sẵn sàng và chuẩn bị thực hiện kế hoạch toàn diện về NAMA phù hợp với tuyên bố Cancun, Durban và các Thỏa thuận trong tương lai mà có thể thu hút nguồn tài chính khí hậu quốc tế thông qua thị trường mua bán cacbon và/hoặc các nguồn tài chính khí hậu quốc tế khác.

Chương trình sẽ được Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện thông qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Bộ Xây dựng sẽ tuyển dụng tổ chức tư vấn (hoặc hiệp hội các tổ chức tư vấn) để hỗ trợ Việt Nam được hưởng lợi từ nguồn tài chính khí hậu quốc tế và/hoặc thị trường mua bán cacbon để hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất xi măng.

Tổ chức tư vấn sẽ hỗ trợ cho Bộ Xây dựng xác định những thiếu hụt về dữ liệu sẵn có và năng lực về thể chế, kỹ thuật và chất lượng cũng như năng lực về kỹ thuật, tài chính có liên quan và các rào cản khác đối với giảm nhẹ phát thải khí nhà kính qui mô lớn và sự tham gia của khu vực tư nhân. Chương trình thí điểm 02 năm sẽ được khởi đầu thông qua các hoạt động chuẩn bị và sẽ bao gồm 3 giai đoạn chính: 1) giai đoạn thiết kế bao gồm nhận dạng và lựa chọn dữ liệu có liên quan, xu hướng phát triển các đường cơ sở phát thải khí nhà kính cho lĩnh vực sản xuất xi măng và thiết lập hệ thống MRV ở mức lĩnh vực; 2) giai đoạn tham vấn và 3) giai đoạn sẵn sàng thực hiện với mục đích xây dựng năng lực, đào tạo và hỗ trợ chính sách và thiết kế NAMA. Tổng số tư vấn được dự tính là 159 người-tháng (trong đó tư vấn nước ngoài là 43 người-tháng; tư vấn trong nước là 116 người - tháng) trong suốt giai đoạn 02 năm bắt đầu từ tháng 12 năm 2013.

Bộ Xây dựng kính mời các tổ chức tư vấn có năng lực đến từ các nước bày tỏ sự quan tâm của mình trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn. Tổ chức tư vấn có thể liên kết với nhau để tăng chất lượng dịch vụ thông qua hình thức liên doanh hay thỏa thuận tư vấn phụ. Trong trường hợp liên kết, hồ sơ bày tỏ quan tâm cần nêu rõ vị trí của từng tổ chức: chỉ rõ tổ chức chịu trách nhiệm chính, đối tác liên doanh hay tư vấn phụ. Các tổ chức tư vấn quan tâm phải cung cấp các thông tin cho thấy họ có đủ kỹ năng, kinh nghiệm và nguồn lực để thực hiện dịch vụ tư vấn (tờ rơi quảng cáo, mô tả kinh nghiệm trong các dịch vụ tư vấn tương tự, kinh nghiệm trong các điều kiện tương tự, kỹ năng phù hợp của các cán bộ v.v.). Tổ chức tư vấn chưa cần đề xuất trong giai đoạn này những người tham gia chủ chốt của dịch vụ tư vấn và cũng chưa cần nộp CV của từng cá nhân tư vấn tham gia vào giai đoạn này.

Các Tổ chức tư vấn không có xung đột lợi ích liên quan đến nhiệm vụ và không bị cấm hoặc ngăn cản bởi phía Việt Nam hay cơ quan tài chính quốc tế, Tổ chức Liên hiệp quốc, hay Liên minh châu Âu, và không tham gia vào hoạt động rửa tiền, cung cấp tài chính cho các hoạt động khủng bố hay các hoạt động bị ngăn cấm khác.

Các Tổ chức tư vấn quan tâm đến dự án có thể liên hệ với chị Lưu Linh Hương bằng điện thoại trong giờ làm việc và liên hệ theo địa chỉ e-mail: luulinhhuong@gmail.com để biết thêm thông tin của dự án. Dự thảo điều khoản tham chiếu dự án sẽ được cung cấp khi có yêu cầu theo địa chỉ e-mail trên đây hoặc từ website của NDF www.ndf.fi.

Tổ chức tư vấn (hoặc Hiệp hội tư vấn) sẽ được lựa chọn theo phương pháp tuyển chọn dựa trên chi phí và chất lượng của ít nhất 6 tổ chức tư vấn được đưa vào danh sách rút gọn dựa trên các thư bày tỏ quan tâm Bộ Xây dựng nhận được.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm bằng tiếng anh phải được gửi bằng e-mail, fax, bằng văn bản tới địa chỉ dưới đây trước 5h chiều ngày 03 tháng 5 năm 2013 (giờ Hà Nội).

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Chị Lưu Linh Hương)

Bộ Xây dựng

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 3.9760271/ máy lẻ 121

Fax: (+84) 3.9780676

E-mail: ndfc34@moc.gov.vn
 

Tài liệu đính kèm bài viết
REOI_NDF_VN-revised.docxTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)